ΚΕΔΗΣ – Σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας για τις ανάγκες των εργαζομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι υπηρεσίας να καταθέσουν οικονομική προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 34, Σέρρες), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 π.μ.