ΚΕΔΗΣ – Προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (13.452,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του δια-γωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επι-χείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).