ΚΕΔΗΣ – Παροχή Υπηρεσιών για την Διοργάνωση της Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου: Παροχής Υπηρεσιών για την Διοργάνωση της Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 08-09-2016 ΕΩΣ 11-09-2016, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υπο-βάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:30 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68914).