1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. ΚΡΥΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ...
 6. /
 7. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δικαιολογητικά άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 

  1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (παρέχεται από την υπηρεσία).
  2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
  3. Διπλότυπο είσπραξης από Δήμο Σερρών 185,00 € για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
  4. Ακριβές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
  5. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 περί μη τελεσίδικης καταδίκης αδικημάτων του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979 όπως ισχύει», όπου απαιτείται ποινικό μητρώο, [Η υπηρεσία τις ελέγχει δειγματοληπτικά με αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με την 2458/05 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/Β΄/01-03-05)]
  7. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση ή παραχώρηση του καταστήματος στον αιτούντα (μισθωτήριο κλπ).
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαχειριστή και εν ελλείψει αυτού του ιδιοκτήτη του χώρου ότι: «ο ισχύων κανονισμός επιτρέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου κατ/τος ως …». Αν δεν υπάρχει κανονισμός θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει κανονισμός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων του κτηρίου, επιτρέπει τη χρήση του χώρου και τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως …». Στη δήλωση θα φαίνεται η ιδιότητα του δηλούντος: διαχειριστής ή ιδιοκτήτης.
   1. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης του χώρου στη δήλωσή του θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει διαχειριστής…».
   2. Αν αρνηθεί ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτη του χώρου στη δήλωσή του θα δηλώνει ότι «αρνήθηκε ο διαχειριστής…».
   3. Σε περίπτωση πρασιάς να αναφέρει ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης «ότι επιτρέπεται η κατάληψη του ιδιόκτητου χώρου (πρασιά) από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών».
   4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.
  9. Οικοδομική άδεια του κτιρίου του καταστήματος, σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία.
  10. Βεβαίωση Κύριας Χρήσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας (και για κτίριο που υπάρχει πριν το 1955). Η Κύρια χρήση θα συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της κάτοψης του καταστήματος, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ανοικτών εξωστών -πατάρια-). (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).
  11. Bεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας που να αφορά τις χρήσεις γης στην περιοχή.
  12. Σχεδιαγράμματα εις 3πλούν των χώρων του καταστήματος κατόψεως και καθέτου τομής σε κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από μηχανικό. Να αναφέρουν το ωφέλιμο εμβαδόν, τους αποθηκευτικούς χώρους, την πρασιά (αν υπάρχει). Εάν το κατάστημα έχει πατάρι ή υπόγειο να υπάρχουν ανάλογα σχεδιαγράμματα και γι’ αυτά.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες (εξαιρούνται τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης) θα πρέπει στα σχεδιαγράμματα να αποτυπώνονται δύο χώροι στην αίθουσα πελατών, ένα χώρο για τους μη καπνίζοντες (τουλάχιστον 50% του συνολικού χώρου) & ένα χώρο για τους καπνίζοντες πελάτες.Σε περίπτωση αιθουσών αναψυχής να υπάρχει στα σχέδια περίγραμμα των παιχνιδιών (μπιλιάρδα-τραπέζια-πάγκοι-ψυγεία κλπ) & ωφέλιμο εμβαδόν χώρου.
  13. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.
  14. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (Φ/Α επικυρωμένη).
  15. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σερρών (1ος όροφος) περί μη οφειλής στον Δήμο (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).
  16. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για κομμωτήρια, κουρεία κλπ. (Φ/Α επικυρωμένο)
  17. Βεβαίωση παρακολούθησης ειδικής σχολής για κρεοπωλεία (Φ/Α επικυρωμένο).
  18. Γνωμοδότηση Υγειονομικής Υπηρεσίας περί της καταλληλότητας του καταστήματος (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).
  19. Μελέτη εξαερισμού του χώρου( κατάστημα συνάθροισης κοινού που προσφέρουν ποτά οποιασδήποτε δυναμικότητας )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ο.Ε. – Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. – Α.Ε.

Πέρα από τα αναφερόμενα στην (Α’) ενότητα δικαιολογητικά επί πλέον:

 1. Καταστατικό της Εταιρίας (νόμιμα εκδιδόμενο). Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.
 2. Πράξη της Εταιρίας που να ορίζει τον εκπρόσωπο και υπεύθυνο για τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις και Υ.Δ. αποδοχής.
 3. Τα με α/α 4, 5, 6, δικαιολογητικά της Α’ παραγράφου για όλους τους εκπροσωπούντες αυτήν μετόχους ή εταίρους αντίστοιχα.
 4. Δημοσίευση του εταιρικού στο Φ.Ε.Κ. (αφορά μόνο τις Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) η θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε. Κ Ε.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 1. Βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι ο χώρος προβλέπεται στην άδεια οικοδομής, είναι χώρος κύριας χρήσης και έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης.
 2. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας προσωπικού και θαμώνων και ότι διαθέτει έξοδο κινδύνου ανεξάρτητα από τον αριθμό καθισμάτων του καταστήματος.
 3. Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου «…ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης.».

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Σε περίπτωση που το κατάστημα σερβίρει οινοπνευματώδη ποτά πρέπει να έχει απόσταση κατ’ ελάχιστο 50 μέτρα από Σχολεία, Ναούς, Φροντιστήρια, Κλινικές, Στρατώνες και Εργοστάσια.
 2. Κατ’ εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Τηλέφωνα συναρμόδιων Υπηρεσιών:

 1. Δ/νση Υγείας Νομαρχίας Σερρών: 23210-83642
 2. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών :23210-22199