ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2019 Γνωμοδότηση Σχετικά με το Θέμα: ‘Εκμίσθωση Ακινήτου’

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο έτους 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 6η)

Στις Σέρρες σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, στο Γραφείο Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών, συνεδρίασε το ως άνω Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6/24-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 89 του Ν.4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), αλλά και επίσης δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Κοινότητας.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των δεκαπέντε (15) Συμβούλων της Κοινότητας Σερρών ήταν παρόντες οι δώδεκα (12) Σύμβουλοι και απόντες οι τρεις (3) Σύμβουλοι, ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Ρίζος Γεώργιος (Πρόεδρος Συμβουλίου) 2) Κουγιουμτζή – Τσοχατζίδου Αικατερίνη 3) Σίμογλου Φωτεινή 4) Αναστασιάδης Άγγελος 5) Ζγούρας Ευάγγελος 6) Δρόντζας Κωνσταντίνος 7) Τσακίρογλου Φωτεινή 8) Στύλλας Γεώργιος 9) Μουρουζίδου Ελισσάβετ 10) Μαυρουδάκη Χριστίνα 11) Αραμπατζή Ελεάνα 12) Καλημεράκη – Σταυροπούλου Γεωργία
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Τσιάπος Σταύρος 2) Παπαδόπουλος Ανέστης 3) Αγγελάκη – Σαπλαμίδη Αγγελική

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας, στο οποίο ήταν παρούσα και η Γραμματέας κ. Ευγενία Σοφιανίδου (κλάδος ΤΕ Διοικητικού, με Βαθμό Α΄, υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Σερρών), που ήταν η υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών της παρούσας Συνεδρίασης. Κατόπιν τούτων, άρχισε και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Γνωμοδότηση Σχετικά με το Θέμα: ‘Εκμίσθωση Ακινήτου’»
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τμ. Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας, κ. Κελεφού Α.