Επανάχρηση του κτιρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:‘’Επανάχρηση του κτιρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ’’, με προϋπολογισμό 852.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο τουυποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 5/02/2018 ημέρα Δευτέρα καιώρα 10π.μ.Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9/02/2018 ημέραΠαρασκευή και ώρα 10π.μ.

 

Σημείωση: Η επισήμανση ορισμένων παραγράφων με κόκκινο χρώμα έγινε ακούσια κατά την μετατροπή των εγγράφων σε μορφή pdf και είναι άνευ σημασίας.

 

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (12/01/2018)Συνημμένα σχέδια

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (26/01/2018): Συμπληρωματικά στοιχεία

Attachments