Ενημέρωση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και της Πρόσκλησης για τοΜέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε  για τη δημοσίευση της αριθμ. πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 6266/2021) και της αριθμ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 ‘‘’Βιολογική Γεωργία’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (62ΓΦ653ΠΓ-1ΛΠ).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ