Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ ́ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 303 / 2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων εξόδων Δ ́ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, έτους 2021.

 βάσει των διατάξεων της περ.β του αρθ.40 ν.4735/2020.