ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ Τ.Υ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου Σερρών υπέβαλε 3 προτάσεις για μελέτη και κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων σε αρδευτικά δίκτυα που διατηρεί, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο μέτρο 4.3.1.  «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, στην ποσοτική επάρκεια των υδάτινων πόρων, με ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και με την κατασκευή έργων ταμίευσης νερού συνοδευόμενων από αρδευτικό δίκτυο.

Οι προτάσεις του Δήμου, εντασσόμενες στο παραπάνω πλαίσιο, αφορούν στην βελτίωση βασικών υποδομών στον τομέα της γεωργίας και  αποσκοπούν στη μείωση του καλλιεργητικού κόστους και γενικότερα στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών περιοχών του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

1. Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Λευκώνα –  Μητρουσίου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διατηρεί τα αρδευτικά δίκτυα του Λευκώνα και του Μητρουσίου, τα οποία σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και στα δύο δίκτυα η διανομή του νερού γίνεται σε χωμάτινα κανάλια με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες νερού, ενώ και τα δύο δίκτυα  παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη λειτουργία τους.

Η πρόταση του Δήμου είναι να γίνει η μελέτη των δύο δικτύων ως ένα ενιαίο σύνολο αρδεύσιμης έκτασης περίπου 11.000 στρ., με ανακατασκευή των καναλιών (από χωμάτινα σε τσιμεντένια) και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και θέσεων υδροληψίας. Στόχος είναι (σε συμφωνία με το μέτρο 4.3.1. και την Προτεραιότητα για αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία) η μείωση των απωλειών του νερού στο σύστημα υδροληψία – μεταφορά νερού – φυτό.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 6.000.000 Ευρώ

2. Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Άνω Βροντούς Σερρών

Το αρδευτικό δίκτυο της Άνω Βροντούς αποτελείται από ένα σύστημα από 30 περίπου λιμνοδεξαμενές, διαφόρου μεγέθους, όπου ταμιεύονται επιφανειακά νερά για την εξυπηρέτηση αρδεύσιμης έκτασης περίπου 8.000 στρ. εκ των οποίων σε ετήσια βάση αρδεύονται εκ περιτροπής περίπου το ένα τρίτο και τα λοιπά βρίσκονται σε αγρανάπαυση. Η άρδευση γίνεται με ατομική άντληση νερού με πετρελαιοκίνητες αντλίες, συχνά σε μεγάλες αποστάσεις με αποτέλεσμα το δυσβάσταχτο κόστος άρδευσης. Η λειτουργική κατάσταση των λιμνοδεξαμενών είναι κακή, αποτέλεσμα του τρόπου κατασκευής τους και της φθοράς του χρόνου. Επίσης πολλές από αυτές είναι κατασκευασμένες στις κοίτες των χειμάρρων, με αποτέλεσμα κάθε χειμώνα να καταστρέφονται τα αναχώματα τους η/και να μπαζώνονται, ενώ πολλοί καλλιεργητές αναγκάζονται στη κατασκευή  μικρών λιμνοδεξαμενών επί της κοίτης χειμάρρων, για ατομική τους χρήση.

Πρόταση του Δήμου Σερρών είναι η εξαρχής μελέτη της άρδευσης της περιοχής και η κατασκευή – ανακατασκευή περιορισμένου αριθμού λιμνοδεξαμενών ικανού μεγέθους για την ταμίευση του απαραίτητου όγκου νερού, σε συνδυασμό με την εξαρχής κατασκευή αρδευτικού δικτύου αγωγών υπό πίεση που να εξυπηρετεί το σύνολο των αρδεύσιμων εκτάσεων.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 3.000.000 Ευρώ

3. Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Ορεινής Σερρών

Το αρδευτικό δίκτυο της Ορεινής αποτελείται από ένα σύστημα από 65 περίπου λιμνοδεξαμενές, μικρού σχετικά μεγέθους, όπου ταμιεύονται επιφανειακά νερά για την εξυπηρέτηση αρδεύσιμης έκτασης περίπου 2.500 στρ. Τα χαρακτηριστικά του Δικτύου είναι παρόμοια με αυτά της Α. Βροντούς. 

Η πρόταση του Δήμου Σερρών είναι  η εξαρχής μελέτη της άρδευσης της περιοχής και η κατασκευή – ανακατασκευή περιορισμένου αριθμού λιμνοδεξαμενών ικανού μεγέθους για την ταμίευση του απαραίτητου όγκου νερού, σε συνδυασμό με την εξαρχής κατασκευή αρδευτικού δικτύου αγωγών υπό πίεση που να εξυπηρετεί το σύνολο των αρδεύσιμων εκτάσεων.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 3.000.000 Ευρώ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ