1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. Συγχρηματοδούμενα Έργα
 6. /
 7. Κ.Π. Interreg
 8. /
 9. Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

interreg logo

Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Το έργο αποτελείται από τα εξής 4 υποέργα:

Υποέργο 1: Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Υποέργο 2: Κατασκευή κερκίδων θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Υποέργο 3: Φυτοκομικές επεμβάσεις στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Υποέργο 4: Δράσεις προβολής δραστηριοτήτων Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Περιγραφή υποέργου 1: Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το υποέργο 1 αφορά την κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών σύγχρονων προδιαγραφών το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών του χώρου.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου αναμένεται η κατασκευή, για άμεση χρήση, ενός κτιρίου pits στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Το έργο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και προμελέτη που επισυνάπτονται στο τεχνικό δελτίο.

Το κτίριο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Το τμήμα Διεύθυνσης Αγώνων στο οποίο περιλαμβάνονται:
 • Χώροι θεώρησης εισιτηρίων-προσκλήσεων,
 • Γραμματεία φορέων οργάνωσης,
 • Χώροι ελέγχου ηλεκτρονικών συστημάτων,
 • Γραμματεία,
 • Χώρος Αλυτάρχη,
 • Χώρος χρονομετρών,
 • Χώρος αγωνοδικών,
 • Γραμματεία υποστήριξης,
 • Χώρος ελέγχου οχημάτων,
 • Χώροι υγιεινής
 • Το τμήμα Διοίκησης στο οποίο περιλαμβάνονται:
 • Χώρος Διευθυντή,
 • Γραμματεία υποστήριξης,
 • Αίθουσες Τύπου – Φιλοξενίας στις οποίες περιλαμβάνονται:
 • Αίθουσα τύπου,
 • Καμπίνες αναμετάδοσης,
 • Χώρος συνεντεύξεων,
 • Εντευκτήριο δημοσιογράφων,
 • Χώροι Vips -διακεκριμένων θέσεων,
 • Αίθουσες φιλοξενίας,
 • Εστιατόριο (παρασκευαστήριο, χώροι υγιεινής),
 • Χώροι υγιεινής.
 • Χώροι pits στους οποίους περιλαμβάνονται:
 • Χώροι pits.
 • Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στους οποίους περιλαμβάνονται:
 • Λεβητοστάσιο,
 • Χώρος του Η/Ζ,
 • Δεξαμενή καυσίμων,
 • Χώρος αεροσυμπιεστή,
 • Πιεστικό και πυροσβεστικό συγκρότημα,
 • Δεξαμενή νερού,
 • Αποθήκη-Μελλοντικός σταθμός.

Τα μεγέθη των χώρων, οι διαστάσεις εν όλω ή εν μέρει κ.λ.π. θα πληρούν τις
διατάξεις και προδιαγραφές της F.I.A. (Federation International de I’ automobile), όπως
και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές. και ότι άλλο απαιτούν οι σύγχρονες προδιαγραφές για ένα σύγχρονο κτίριο pits. Στο όλο έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου 30 εξωτερικών
γραμμών καθώς και ο εξοπλισμός της αίθουσας τύπου. Δεν περιλαμβάνονται ο κινητός εξοπλισμός του κτιρίου ήτοι γραφεία και καθίσματα και ο κινητός
εξοπλισμός του εστιατορίου, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι συσκευές των χώρων που περιγράφονται παραπάνω

Στους χώρους αυτούς θα υπάρχουν οι υποδομές εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού και συσκευών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 1 ανέρχεται σε 2.007.980,04

Περιγραφή υποέργου 2: Κατασκευή κερκίδων θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το έργο αφορά την κατασκευή κερκίδων θεατών στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και την κατασκευή προστατευτικής περίφραξης μήκους 100 μέτρων για την προστασία των θεατών των αγώνων ταχύτητας. Το υπό κατασκευή έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το αυτοκινητοδρόμιο στους θεατές των αγώνων ταχύτητας που φιλοξενεί, με την βελτίωση της ορατότητας αλλά και των συνθηκών ασφάλειας. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

 • Οικοδομικές εργασίες
 • Εκσκαφές- διαμορφώσεις.

Θα γίνει γενική εκσκαφή του χώρου στον οποίο θα θεμελιωθούν οι κερκίδες. Τα προϊόντα της εκσκαφής μετά από διαλογή θα χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση του χώρου

 • Σκυροδετήσεις.

Μετά το πέρας των εκσκαφών θα διαστρωθεί μία στρώση πάχους 10 εκ. σκυροδέματος καθαριότητας για να επιτευχθεί καθαρή επιφάνεια εργασίας. Κατόπιν αφού κατασκευαστούν οι απαιτούμενοι ξυλότυποι και τοποθετηθούν οι οπλισμοί, θα σκυροδετηθούν τα πέδιλα, οι δοκοί σύνδεσης, τα τοιχία και τα υποστυλώματα μέχρι την στάθμη του δαπέδου του ισογείου, θα γίνουν οι απαιτούμενες επιχώσεις και θα διαστρωθεί το σκυρόδεμα του δαπέδου οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα Τ131. Κατόπιν θα σκυροδετηθούν τα υποστυλώματα, οι δοκοί και το κατάστρωμα των κερκίδων με σκυρόδεμα ποιότητας 016/20 σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

 • Τοιχοποιίες.

Μετά από την αφαίρεση των ξυλοτύπων θα κατασκευαστούν οι τοιχοποιίες, μπατικές πάχους 20 εκ. και δρομικές πάχους 10 εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Θα κατασκευαστούν σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

 • Διάφορες εργασίες

Μετά το πέρας των εργασιών σκυροδέτησης και την κατασκευή των τοιχοποιιών θα ακολουθήσει η κατασκευή των επιχρισμάτων και η διάστρωση των πλακιδίων των δαπέδων και των τοίχων στον χώρο των WC Τουαλέτες (WC) θα κατασκευαστούν στον κενό χώρο που προκύπτει κάτω από την μία από τις δύο όμοιες κερκίδες. Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι σιδερένια ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα των WC θα είναι αλουμινίου. Η επιφάνεια των κερκίδων θα επιστρωθεί με πατητή τσιμεντοκονία. Στο πίσω μέρος του κτιρίου των κερκίδων θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο από σκυρόδεμα πλάτους 5 μ.

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του κτιρίου.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως καλωδιώσεις, γειώσεις, τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων του τύπου και σχήματος που εμφανίζεται στα σχέδια της μελέτης και το εγκεκριμένο τιμολόγιο και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων και η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το εγκεκριμένο τιμολόγιο.

 • Κατασκευή περίφραξης

Στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των κερκίδων και της πίστας προβλέπεται η κατασκευή περίφραξης για την προστασία των θεατών σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 2 ανέρχεται σε 282.000,00 €

Περιγραφή υποέργου 3: Φυτοκομικές επεμβάσεις στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αφορούν φυτοκομικές επεμβάσεις στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και συγκεκριμένα:

 • Γενικές εκσκαφές και εργασίες πρασίνου
 • Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων
 • Σχηματισμούς λεκανών άρδευσης φυτών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης φυτών
 • Υδραυλικές εργασίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 3 ανέρχεται σε 135.361,45 €

Περιγραφή υποέργου 4: Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Στο πλαίσιο του υποέργου προτείνονται δράσεις προβολής και δημοσιότητας των υποδομών και των δραστηριοτήτων στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, με σκοπό την προβολή του στο ευρύ κοινό και την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών και χρηστών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 4 ανέρχεται σε 100.000,00 €