1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. Ενημέρωση Πολιτών
 6. /
 7. Ανακοινώσεις
 8. /
 9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ...

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Ο Δήμος Σερρών έχει από τα μεγαλύτερα καταφύγια αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα  έκτασης 11.457τ.μ και δυναμικότητας 520 θέσεων. Για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου και την εξασφάλιση της υγείας και ευζωίας των αδέσποτων ζώων, που φιλοξενούνται σε αυτό, ο Δήμος διέθεσε για το έτος 2022 ποσό διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ περίπου για τη μισθοδοσία μονίμου και εποχιακού προσωπικού, για την προμήθεια φαρμάκων, ζωοτροφών κλπ.

1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 στο δημοτικό κυνοκομείο Σερρών υλοποιήθηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, εμβολιασμός, αποπαρασιτισμός, στείρωση, νοσηλεία, επανένταξη» αδέσποτων σκύλων.

Στην αρχή του έτους 2022 στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Σερρών φιλοξενούνταν 317 ζώα.  Αναλυτικότερα κατά το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν :

 • 538 Περισυλλογές σκύλων και 11 γάτες
 • 436 Εμβολιασμοί
 • 219 Στειρώσεις σκύλων και 2 γατών από το κυνοκομείο και 361 γάτες από το πρόγραμμα Στειρώσεων που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Όμιλο Σερρών
 • 440 Υιοθεσίες σκύλων (415 υιοθετήθηκαν στη Γερμανία σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Hundegarten Serres ) και 3 γάτες που υιοθετήθηκαν στη Γερμανία
 • 4 θάνατοι ( 3 σκύλοι και 1 γάτα)

2. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Η μελέτη προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα  λεπτά (58.763,60€ με Φ.Π.Α), αφορούσε στην προμήθεια ζωοτροφών σκύλων και συγκεκριμένα κροκετών ενήλικων σκύλων, κροκετών σκύλων ανάπτυξης και κονσερβών σκύλων βοδινού κρέατος. για τη σίτιση των πεντακοσίων (500) περίπου αδέσποτων σκύλων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό κυνοκομείο .

Η προμήθεια έγινε με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίστηκε σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης .

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τον Οκτώβριο του 2021 υπογράφηκαν συμβάσεις με τρεις αναδόχους για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου μας. Οι συμβάσεις είχαν διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή τους.

Η μελέτη προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και δύο λεπτά (39.970,02€ με Φ.Π.Α), αφορούσε στην προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για την  υλοποίηση του προγράμματος (περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, νοσηλεία, εμβολιασμοί, στείρωση, αποπαρασίτωση κ.λ.π ) των αδέσποτων σκύλων, καθώς και το πρόγραμμα της Αντιμετώπισης της λύσσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

4. ΣΥΝΑΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η μελέτη ποσού τριάντα τριών χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά  (33.982,20€ με Φ.Π.Α) αφορούσε την Παροχή υπηρεσιών τριών (3) ατόμων (κυνοκόμων) για τη φροντίδα και καθαριότητα των ζώων του καταφυγίου αδέσποτων του Δήμου, με χρονική διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της και έως οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 30-06-2023. Η διενέργεια της υπηρεσίας έγινε με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης και έγινε ανάθεση σε δύο κυνοκόμους, ενώ η σύναψη σύμβασης με τον τρίτο κυνοκόμο θα γίνει εντός του έτους 2023.

5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Έγινε αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 61.163,92€ με Φ.Π.Α για την υλοποίηση του έργου “Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών “ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ.

Συντάχθηκαν μελέτες για δύο υποέργα:

 • “Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση του Δήμου Σερρών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 4830/21” συνολικού ποσού 30.568,48€ με Φ.Π.Α. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευζωία των ζώων και η προστασία τους από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, προμήθεια σπιτιών -κλουβιών σκύλων, κλωβών νοσηλείας για πάσχοντα από λοιμώδη νοσήματα ζώα ή χειρουργημένα που χρήζουν άμεσης νοσηλείας, ταΐστρες και ποτίστρες ζώων, ψεκαστήρα προπιέσεως για την αποπαρασίτωση των ζώων και εργαλεία σύλληψης σκύλου και γάτας.
 • “Προμήθεια εξοπλισμού για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς “ συνολικού ποσού 30.595,44€ με Φ.Π.Α. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου προκειμένου να εκτελείται απρόσκοπτα η στείρωση των αδέσποτων ζώων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σερρών. Συγκεκριμένα προβλέπονται: προμήθεια φυγόκεντρου, φωτιστικού χειρουργικού πεδίου, εργαλείων ( λαβίδες, ψαλίδια κλπ),κιτ διάγνωσης λεϊσμάνιας, ντουλάπες χειρουργείου, κλιματιστικό χώρου χειρουργείου, κλπ. Τέλος, προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας και της παροχής υπηρεσίας θα γίνει εντός του έτους 2023.

6. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με τον Φιλοζωικό  Όμιλο Σερρών και την οργάνωση ‘VETS in ACTION” ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ πραγματοποίησε πρόγραμμα δωρεάν μαζικών στειρώσεων κατά το χρονικό διάστημα από 14/03/22 έως 22/03/22 στο κτηνιατρείο της Οργάνωσης Κτηνίατροι σε Δράση. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στειρώθηκαν 361 (τριακόσιες εξήντα μία ) αδέσποτες γάτες .

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών πραγματοποίησε ενημέρωση σε μαθητές του 1ου Γυμνασίου Σερρών στις 9-05-22 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη  νομοθεσία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων και την υλοποίηση του προγράμματος των αδέσποτων ζώων του Δήμου. Κατά την ενημέρωση διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό στα παιδιά.