ΑΠΟΦΑΣΗ 993/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 993 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2021, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεση του
προϋπολογισμού, έτους 2021.