Απόφαση 7/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημ. περιόδου 2020-2023).