Απόφαση 7/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΛΕΥΚΩΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της αριθμ. 02/01-02-2018 τακτικής συνεδρίασης του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λεύκωνα

Αριθ. Απόφασης : 07/2018

ΘΕΜΑ: ‘’ Έγκριση του συμβουλίου προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αρχοντίδη ώστε να μεταβεί στο Δασαρχείο για θέματα της κοινότητας.’’

Στο Λευκώνα και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας σήμερα την 01η του μήνα Φεβρουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 2/25-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών.