ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6 / 2020
Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας “ΜΙΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”