ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2020 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6 / 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για το έρ-γο: “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών” προϋπο-λογισμού 1.050.000,00 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών).