Απόφαση 6/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 6/5-8-2016 συνεδρίασης του

Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

 

Αριθ. Απόφασης : 6/2016

 

ΘΕΜΑ: «Ασφαλτόστρωση και επούλωση λάκκων του οδοστρώματος  εντός της Τοπικής  Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών»

 

            Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 5η  του μήνα Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την  αριθμ.πρωτ.:18/20-7-2016 πρόσκληση 6η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

  1. Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
  2. Παυλακάκης Ιωάννης
  3. Ζαμπούνης Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

               

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Γ’, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.α και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.θ του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «Καλλικράτης», επειδή μέριμνά μας είναι η καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής μας κοινότητας, κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, και για τον ευπρεπισμό της τοπικής μας Κοινότητας, να γίνει ασφαλτόστρωση και επούλωση λάκκων του οδοστρώματος  της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών διότι έχει δημιουργηθεί εντονότατο πρόβλημα.

   Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         

      Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική  συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για την ασφαλτόστρωση και την επούλωση των λάκκων του οδοστρώματος εντός της Τοπικής  Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών

              Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2016

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο Πρόεδρος   της                                                  Τα Μέλη                                                        Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων

                 Δήμου Σερρών                                           Παυλακάκης Ιωάννης

                                                                                         Ζαμπούνης Χρήστος                                  

                    Τσίμας Θωμάς