Απόφαση 5/2017 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 5/295-2017 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 5/2017

ΘΕΜΑ:«Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 29η  του μήνα Μαΐου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 13/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 καθώς και με τις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.        Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.        Παυλακάκης Ιωάννης
3.        Ζαμπούνης Χρήστος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

               
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.  

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών , εισηγούμενος το 1ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ότι κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Τόνισε δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, άρθρο 82 παρ.δ, είμαστε υπεύθυνοι να μεριμνούμε για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και να συνεταιριζόμαστε γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Επομένως προτείνεται η επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις εξής  περιοχές:

1.Πίσω από την οικία του δημότη Γεωργίου Κιούπη     

2.Πίσω από τις οικίες των: Γρατζάκη Στέργιου και Δρίγκα Λάμπου

3.Από το μαγαζί (λαμαρινάδικο) του Χαρίτου Αναστασιάδη έως την οικία του δημότη

   Περδετζόγλου  Κωνσταντίνου.                                                               

      Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.           

     Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του  τις διατάξεις  της παρ.δ του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις εξής περιοχές:

1.Πίσω από την οικία του δημότη Γεωργίου Κιούπη         

2.Πίσω από τις οικίες των: Γρατζάκη Στέργιου και Δρίγκα Λάμπου

3.Από το μαγαζί (λαμαρινάδικο) του Χαρίτου Αναστασιάδη έως την οικία του δημότη Περδετζόγλου  Κωνσταντίνου.
   
       Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  05/2017
          

       Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.       

        

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                       Δήμου Σερρών                                                  Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                           
                                                                                                 Ζαμπούνης Χρήστος                        
                        Τσίμας Θωμάς