Απόφαση 5/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 4/7-6-2016συνεδρίασης του

Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 5/2016

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σερρών για το έτος 2017 »

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών την 7η του μήνα Ιουνίου  2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 30/2-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1. Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
 2. Πουλιάκας Χρήστος
  1. Αλεκτορίδης Κων/νος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

     Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21435//30-5-2016 έγγραφο από το Γραφείο Αντιδημάρχου Έργων – Υποδομής & Καθημερινότητας του Δήμου ν το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Πρότεινε τα εξής έργα:

 1. Τοιχίο αντιστήριξης στη θέση αμπέλια για να μπορέσει να κρατηθεί ο δρόμος που είναι φτιαγμένος σε επικίνδυνο σημείο ώστε να μην κοπεί ο δρόμος και χαθεί η πρόσβαση προς την τοποθεσία αυτή.
 2. Στον ίδιο χείμαρρο στα 300 μέτρα πιο ψηλά επειδή ήδη από την νεροβροχή έχει κοπεί ο δρόμος ο οποίος κατευθύνεται στην περιοχή Αγία Παρασκευή και ΒΑΛΑΚ τον οποίο έχουμε μπαζώσει αλλά κινδυνεύει επίσης το ίδιο να κοπεί.
 3. Να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι εντός οικισμού που δεν έχουν έως τώρα ασφαλτόστρωση
 4. Κατασκευή παιδικής χαράς
 5. Αλλαγή ξύλων και συντήρηση παγκακίων
 6. Συντήρηση παιδικών χαρών

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά. 

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του  τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                Προτείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τα εξής έργα:

 

 1. Τοιχίο αντιστήριξης στη θέση αμπέλια για να μπορέσει να κρατηθεί ο δρόμος που είναι φτιαγμένος ε επικίνδυνο σημείο ώστε να μην κοπεί ο δρόμος και χαθεί η πρόσβαση προς την τοποθεσία αυτή.
 2. Στον ίδιο χείμαρρο στα 300 μέτρα πιο ψηλά επειδή ήδη από την νεροβροχή έχει κοπεί ο δρόμος ο οποίος κατευθύνεται στην περιοχή Αγία Παρασκευή και ΒΑΛΑΚ τον οποίο έχουμε μπαζώσει αλλά κινδυνεύει επίσης το ίδιο να κοπεί.
 3. Να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι εντός οικισμού που δεν έχουν έως τώρα ασφαλτόστρωση
 4. Κατασκευή παιδικής χαράς
 5. Αλλαγή ξύλων και συντήρηση παγκακίων
 6. Συντήρηση παιδικών χαρών

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2016.                      

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.        

Ο Πρόεδρος   της                                                Τα Μέλη

Τοπικής Κοινότητας Χριστός 

Δήμου Σερρών                                           Πουλιάκας Χρήστος 

                                                                   Αλεκτορίδης Κων/νος

Μεταλλίδης Γεώργιος