ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 2/24-2-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 4/2020
ΘΕΜΑ: Διατακτικές σε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας για αγορά τροφίμων κατά την εορτή του Πάσχα 2020»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Κοινότητας σήμερα την 24η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.:5/17-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ.1 & 2 του Ν. 4555/2018 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4555/2018, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ήταν 5 Σύμβουλοι, δηλαδή,