Απόφαση 4/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 4/7-6-2016 συνεδρίασης του

]Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 4/2016

ΘΕΜΑ: “Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Χριστός

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών την 7η του μήνα Ιουνίου  2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 30/2-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 1. Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
 2. Πουλιάκας Χρήστος
 3. Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

                       

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19292/17-5-2016 έγγραφο από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας πρέπει το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την εκμίσθωση δια δημοπρασίας των αγροτεμαχίων για τετραετή καλλιέργεια, προτείνοντας παράλληλα και την τιμή εκκίνησης εκμίσθωσης για το κάθε αγροτεμάχιο.

Προτείνει την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, συνολικής έκτασης 250.051,50τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Χριστός (πρώην κοινοτικά χωράφια) για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) καλλιεργητικών ετών. Οι αναφερόμενες εκτάσεις δεν είναι απαραίτητες για την τοπική κτηνοτροφία.

Στη συνέχεια προτείνει η δημοπρασία να γίνεται τουλάχιστον 1,00 € για τα ορεινά και 2,00 € για τα πεδινά αγροτεμάχια επί πλέον της τελευταίας προσφοράς. Μεταξύ των συμμετοχόντων των δημοπρασιών προτείνει να έχουν προτεραιότητα οι κατηκοδημότες της Τοπικής Κοινότητας Χριστός.

Τα χωράφια που εκμισθωθούν είναι τα παρακάτω με τις αντίστοιχες τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών :

 1. Το υπ΄ αριθμ. 69 αγροτεμάχιο εμβαδού 8.248,80 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 2. Το υπ’ αριθμ. 68 αγροτεμάχιο εμβαδού 35.494,64 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 3. Το υπ΄αριθμ. 67  αγροτεμάχιο εμβαδού 49.125,00 τ.μ. με 40,00 € τιμή εκκίνησης
 4. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 47.413,74 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 5. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ΄ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.838,51τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 6. Το με αρ. 4 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 28.781,26 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 7. Το με αριθμ. 5 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 33.878,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 8. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 8.806,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 9. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.091,95τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 10. Τμήμα του υπ’ αριθμ. 267 αγροτεμαχίου εμβαδού 4.433,73 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 11. Τμήμα του υπ’ αριθμ. 268 αγροτεμαχίου εμβαδού 16.726,18 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 12. Τμήμα του υπ’ αριθμ. 1226 αγροτεμαχίου εμβαδού 2.212,71 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463 του (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του από 24.12.1958 Β.Δ. “περί εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, την ανάγκη να εκμισθωθούν οι προαναφερόμενες καλλιεργήσιμες δημοτικές εκτάσεις για την αύξηση των εσόδων του Δήμου και την αντιμετώπιση στη συνέχεια των διαφόρων υποχρεώσεων του για την εκτέλεση κοινωφελών έργων.

 Κατόπιν το Συμβούλιο γνωμοδοτεί

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών προτείνoντας την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων, συνολικής έκτασης 250.051,50τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Χριστός (πρώην κοινοτικά χωράφια) για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) καλλιεργητικών ετών. Οι αναφερόμενες εκτάσεις δεν είναι απαραίτητες για την τοπική κτηνοτροφία.

Α) Η δημοπρασία να γίνεται τουλάχιστον 1,00 € για τα ορεινά και 2,00 € για τα πεδινά αγροτεμάχια επί πλέον της τελευταίας προσφοράς. Μεταξύ των συμμετεχόντων των δημοπρασιών προτείνει να έχουν προτεραιότητα οι κατηκοδημότες της Τοπικής Κοινότητας Χριστός.

και Β) Τα χωράφια που εκμισθωθούν είναι τα παρακάτω με τις αντίστοιχες τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών :

 1. Το υπ΄ αριθμ. 69 αγροτεμάχιο εμβαδού 8.248,80 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 2. Το υπ’ αριθμ. 68 αγροτεμάχιο εμβαδού 35.494,64 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 3. Το υπ΄αριθμ. 67  αγροτεμάχιο εμβαδού 49.125,00 τ.μ. με 40,00 € τιμή εκκίνησης
 4. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 47.413,74 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 5. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ΄ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.838,51τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 6. Το με αρ. 4 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 28.781,26 τ.μ. με 15,00€ τιμή εκκίνησης
 7. Το με αριθμ. 5 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου εμβαδού 33.878,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 8. Το με αριθμ. 1 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 8.806,49τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 9. Το με αριθμ. 2 τμήμα του υπ’ αριθμ. 1277 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.091,95τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 10. Τμήμα του υπ’ αριθμ. 267 αγροτεμαχίου εμβαδού 4.433,73 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 11. Τμήμα του υπ’ αριθμ. 268 αγροτεμαχίου εμβαδού 16.726,18 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης
 12. Τμήμα του υπ’ αριθμ. 1226 αγροτεμαχίου εμβαδού 2.212,71 τ.μ. με 15,00 € τιμή εκκίνησης

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  4/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.     

           

       Ο Πρόεδρος  της                                               Τα Μέλη

Τοπικής Κοινότητας Χριστός

           Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος

                                                       Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

       Μεταλλίδης Γεώργιος