Απόφαση 3/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 3/18-5-2016 συνεδρίασης του                                                                                                                      Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 3/2016

ΘΕΜΑ: «“Κατασκευή σχαρών στην Τ.Κ. Χριστός για την απορρόφηση των βρόχινων νερών

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 18η    του μήνα Μαϊου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 22/12-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

  1. Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
  2. Πουλιάκας Χρήστος
  3. Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

                       

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

Κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων στην Τ.Κ. Χριστός τα νερά τα οποία κατεβαίνουν από το βουνό πίσω από το γήπεδο και από τους διάφορους δρόμους λόγω της μη καλής κλίσεις του εδάφους δεν μπορούν να κατευθυνθούν στον χείμαρρο με αποτέλεσμα να απειλούν τις περιουσίες (αυλές, υπόγεια κ.λ.π.) των δημοτών μας. Τέτοια γεγονότα σημειώθηκαν   στις πρόσφατες βροχές και πλημμύρισαν υπόγεια και αυλές δημοτών. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την κατασκευή σχάρών  στις παρακάτω τρεις περιοχές στην Τ.Κ. Χριστός για την απορρόφηση των βρόχινων νερών προς αποφυγή καταστροφών.

α) Στην περιοχή πίσω από το γήπεδο όπου κατεβαίνει ο σωλήνας που παίρνει τα βρόχινα νερά του τσιμενταυλακα,

β) Στην περιοχή 100 μέτρα από την γέφυρα προς το γήπεδο για να παίρνει τα νερά από τους δύο κάθετους δρόμους και\

γ) Στο βορειοδυτικό τμήμα του χωριού τα νερά   καταλήγουν από τα χωράφια στα τελευταία σπίτια (περιοχή παλιννοστούντων) με τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διατυπώνει πρόταση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σερρών να κατασκευαστούν σχάρες στις παρακάτω περιοχές για την απορρόφηση των βρόχινων νερών προς αποφυγή καταστροφών.

α) Στην περιοχή πίσω από το γήπεδο όπου κατεβαίνει ο σωλήνας που παίρνει τα βρόχινα νερά του τσιμενταύλακα,

β) Στην περιοχή 100 μέτρα από την γέφυρα προς το γήπεδο για να παίρνει τα νερά από τους δύο κάθετους δρόμους και\

γ) Στο βορειοδυτικό τμήμα του χωριού τα νερά   καταλήγουν από τα χωράφια στα τελευταία σπίτια (περιοχή παλιννοστούντων) με τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  3/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

           

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη

                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός

                                          Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος

                                                                                                        Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

                    Μεταλλίδης Γεώργιος