Απόφαση 2/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΛΕΥΚΩΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της αριθμ. 1/19-01-2018 τακτικής συνεδρίασης του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λεύκωνα

Αριθ. Απόφασης : 02/2018

ΘΕΜΑ: ‘’ Καθαρισμός όλων των τσιμενταυλάκων’’

Στο Λευκώνα και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας σήμερα την 19η του μήνα Ιανουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 1/12-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών.

Απόφαση 2/2018

Attachments