Απόφαση 2/2017 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ   ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 2/23-2-2017 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 2/2017

ΘΕΜΑ:«Ασφαλτόστρωση και επούλωση λάκκων του οδοστρώματος  εντός της    
             Τοπικής  Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 23η  του μήνα Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ.πρωτ: 3/15-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή, 

            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
 1.    Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
 2.   Παυλακάκης  Ιωάννης
 3.   Ζαμπούνης Χρήστος  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

               

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.
    
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  και νομαδικό θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.α και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.θ του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «Καλλικράτης», επειδή μέριμνά μας είναι η καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής μας κοινότητας, κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και για τον ευπρεπισμό της τοπικής μας Κοινότητας, να γίνει ασφαλτόστρωση και επούλωση των λάκκων του οδοστρώματος εντός της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.           

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική  συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις  διατάξεις του άρθρου 82 παρ.α σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.θ του   Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δήμο Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για την ασφαλτόστρωση και την  επούλωση των λάκκων του οδοστρώματος εντός της  Τοπικής  Κοινότητας Κ.Δένδρων  του Δήμου Σερρών .

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  2/2017
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 
             Ο Πρόεδρος   της                                                          Τα Μέλη
      Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
              Δήμου Σερρών                                                            Παυλακάκης  Ιωάννης
                                                                                      Ζαμπούνης Χρήστος
              Τσίμας Θωμάς