Απόφαση 2/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της αριθμ. 2/25-4-2016 συνεδρίασης του

Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 2/2016

ΘΕΜΑ: «Απόδοση των εσόδων που προέρχονται από εκμίσθωση χώρου για κεραίες κινητής τηλεφωνίας και των εσόδων από εκμίσθωση χωραφιών της Τοπικής Κοινότητας Χριστός προς εκτέλεση έργων στην Τοπική Κοινότητα Χριστός. » 

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 25η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 15/22-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

  1. Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
  2. Πουλιάκας Χρήστος
  3. Αλεκτορίδης Κωνσταντινος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84, του Ν.3852/2010     εισηγείται  τη διατύπωση πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για την  απόδοση των εσόδων που προέρχονται   από την εκμίσθωση χώρου στη θέση ΒΑΛΑΚ για κεραίες κινητής τηλεφωνίας καθώς και των εσόδων από εκμίσθωση χωραφιών της Τοπικής Κοινότητας Χριστός προς εκτέλεση και αποπληρωμή έργων στην Τοπική Κοινότητα Χριστός.

            Στην συνέχεια πρόσθεσε ότι με τις αριθμ. 6/2012  και 13/2012  Αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Χριστός   είχε ξανασυζητηθεί το ίδιο θέμα, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση το Τοπικό Συμβούλιο από τον Δήμο Σερρών. 

            Επειδή όμως οι ανάγκες τις Τοπικής Κοινότητας συνεχώς αυξάνονται και δεν υπάρχουν χρήματα στον Δήμο Σερρών για να τις καλύψει, διότι τα χρήματα που διατίθενται από την ΣΑΤΑ είναι 4.000,00 € και δεν γίνεται με αυτά τα χρήματα να κάνουμε ούτε τις μελέτες για τα έργα. Ζητείται από τον Δήμο Σερρών  τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στην Τοπική Κοινότητα διότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από την περιουσία της Τ.Κ. και πρέπει να δίνονται στην Τ.Κ. για να καλύψουμε τις ανάγκες που παρουσιάζονται, όπως ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους της Τ.Κ. Χριστός καθώς και αλλαγή των ξύλων των παγκακίων και συντήρηση αυτών κ.λ.π.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.   

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του  τις διατάξεις  του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών  για την  απόδοση των εσόδων που προέρχονται από εκμίσθωση χώρου για κεραίες κινητής τηλεφωνίας καθώς και των εσόδων από εκμίσθωση χωραφιών της Τοπικής Κοινότητας Χριστός για την αποπληρωμή έργων στην Τοπική Κοινότητα Χριστός. Επειδή τα χρήματα είναι από την περιουσία της Τ.Κ. Χριστός πρέπει να αποδίδονται σ΄αυτήν.

               Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  2/2016.

   Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

   Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.     

                        Ο Πρόεδρος   της                                                                    Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                             Δήμου Σερρών                                                             Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                                               Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                      Μεταλλίδης Γεώργιος