ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 13/2020

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση περί της τροποποίησης του κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού».