ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2019 Εκμίσθωση τμημάτων των υπ’ αρ. 3525 & 3526 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο έτους 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 7η)

Στις Σέρρες σήμερα την 14η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στο Γραφείο Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών, συνεδρίασε το ως άνω Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμό 7/08-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 89 του Ν.4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), αλλά και επίσης δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Κοινότητας.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των δεκαπέντε (15) Συμβούλων της Κοινότητας Σερρών ήταν παρόντες οι δέκα (10) Σύμβουλοι και απόντες οι πέντε (5) Σύμβουλοι, ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Κουγιουμτζή – Τσοχατζίδου Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Προέδρου) 2) Ζγούρας Ευάγγελος 3) Δρόντζας Κωνσταντίνος 4) Τσακίρογλου Φωτεινή 5)Στύλλας Γεώργιος 6) Μουρουζίδου Ελισσάβετ 7) Μαυρουδάκη Χριστίνα 8) Καλημεράκη – Σταυροπούλου Γεωργία 9) Παπαδόπουλος Ανέστης 10) Αγγελάκη – Σαπλαμίδη Αγγελική

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Ρίζος Γεώργιος (Πρόεδρος Συμβουλίου) 2) Σίμογλου Φωτεινή 3)Αναστασιάδης Άγγελος
4) Τσιάπος Σταύρος 5) Αραμπατζή Ελεάνα.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, η Αναπληρώτρια Προέδρου της Κοινότητας Σερρών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας, στο οποίο ήταν παρούσα και η Γραμματέας κ. Ευγενία Σοφιανίδου (κλάδος ΤΕ Διοικητικού, με Βαθμό Α΄, υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Σερρών), που ήταν η υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών της παρούσας Συνεδρίασης. Κατόπιν τούτων, άρχισε και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκμίσθωση τμημάτων των υπ’ αρ. 3525 & 3526 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών».
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τμ. Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας, κ. Κελεφού Αμαλία