ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Καλά Δένδρα 20 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                             Αρ. Πρωτ.6
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2020

ΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου Κοινότητας Καλών Δένδρων του
Δήμου Σερρών.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλών Δένδρων, λαμβάνοντας υπόψη: