Αναζήτηση προσφορών (ΕΣΕΔΕ)

Καλούνται τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Οι εργασίες – προμήθειες αφορούν τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και για περίοδο 1-1-2018 μέχρι 31-12-2018.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-12-2017.

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων παρακαλούμε να κατατεθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της ΕΣΕΔΕ Δήμου Σερρών επί της Κ.Καραμανλή 36 (κτίριο Νομαρχίας) γρ.119.