ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΣ 41ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σέρρες 11/12/2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ.: 42323
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
& ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σέρρες – Κ. Καραμανλή 1                                ΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2321350124                                           1. Δήμαρχο Σερρών
E-mail:proedrosds@serres.gr                                  2. Δημοτικούς Συμβούλους
3. Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αναβολή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η αριθμ.41/08-12-2023 πρόσκληση μας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΣ: 579/2011) σύμφωνα με τις οποίες: «10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το υπ αρ. πρωτ 42280/11-12-2023 έγγραφο της εταιρείας «KSI Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτοί Λογιστές», σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα λόγω έλλειψης σημαντικών επιστολών, που αναμένει να λάβει η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται υπό εξέλιξη και δεν είναι εφικτό να παραδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου ώστε να παρευρεθούν οι οριζόμενοι από την εταιρεία Ορκωτοί Λογιστές στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, αναβάλλεται η διεξαγωγή της προγραμματισθείσας 41ης ειδικής δια ζώσης συνεδρίασης που είχε ορισθεί την Πέμπτη 14-12-2023, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου με θέμα «Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, έτους 2022».

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη πρόσκληση.