Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών

Sticker website EKT GR HighRes

 

Η Πράξη με τίτλο  «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών» (Κωδ. ΟΠΣ: 5045031), προϋπολογισμού 43.400,00 € (με Φ.Π.Α) εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η Πράξη εντάχθηκε με τη με αριθ. Πρωτ.: 2829/23-05-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 28/2/2020 έως 27/2/2022.

Περιγραφή της  Πράξης

Η Πράξη αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνόλου του τοπικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στον χώρο του εθελοντισμού στον Δήμο Σερρών. Βασικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών και η καταγραφή όλων των συλλόγων, οργανώσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού. Ταυτόχρονα, θα γίνει καταγραφή των δυνατοτήτων να συνεισφέρουν με τις υπηρεσίες τους, όσο και των ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων ή εμπειριών κάθε δημότη εθελοντή για προσφορά αντίστοιχου εθελοντικού έργου. Επίσης, σημαντικές είναι οι ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο αυτών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την επιθυμία να συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού, όσο και των αντίστοιχων πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις εθελοντισμού.

Σκοπός της Πράξης

Μέσω της ανάπτυξης του δικτύου εθελοντισμού του Δήμου Σερρών και της πράξης θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, οι οποίες θα απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ομάδες αυτές στην καθημερινή τους διαβίωση. Επίσης, θα υπάρχει μέριμνα για την προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών, των νέων και όλων των δημοτών για την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση τους στην ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων.

ΑΦΙΣΑ

Attachments