ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 21-8-2020 έως 25-8-2020 όπως στη συνημμένη ανακοίνωση.

 

24/08/2020 – ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί νέα τροποποίηση της ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» στο με αρ. 3485/τ. Β/22-8-2020 ΦΕΚ. Παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στην παραπάνω διαδικασία να καταθέσουν εκ νέου την νέα αίτηση υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται στα συνημμένα μέχρι τη λήξη κατάθεσης των αιτήσεων στις 25/8/2020.