Ανακοίνωση γνωμοδότησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση με αρ. Πρωτ.: 213309(275)/03-04-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων –Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ” ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.», με Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 1902052321 και ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 9ης ομάδας – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις/Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών με Α/Α 06,222.

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.

  1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 03-04-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 24-05-2019.
  2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 04-04-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 03-05-2019.
  3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΚΜ (Τηλ. 2313309261, κ. Στ. Καραθανάσης– εργάσιμες ημέρες και ώρες) .
  4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών (τηλ. 2321350423) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών.

Με Απόφαση Δημάρχου    

Ο Αντιδήμαρχος

Έργων – Υποδομών,

Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας