Ανακοίνωση διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες,   26/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 23791
ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα  Η/Μ Έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών                                                                                                                                                                                                                                             
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες                                                                                                                                                          
Πληροφορίες: Βαρναλίδου Ελένη
τηλ.: 2321 3 50128                                                             
φαξ: 2321 0 83621     
e-mail: evarnal@serres.gr                                                     

ΠΡΟΣ
ΕΣΗΔΗΣ

www.diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διαβούλευσης τεχνικών  προδιαγραφών  «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel»

Ο Δήμος Σερρών προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνικές Προδιαγραφές) για την προμήθεια  «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος Σερρών συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα του και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι παρατηρήσεις δεν είναι δεσμευτικές για τον Δήμο.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών www.serres.gr. Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου .pdf  οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση.

  Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ  ΈΡΓΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΏΝ
 ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ- ΠΑΛΛΑΪΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ

                       

Εσωτερική διανομή: