ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήµαρχος Έργων – Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 1015/2021 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 486353(647) ΠΕΤ: 2212872713/13-7-23 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/75306/4928/12-07-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) -Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) Τμ. Β’ για την γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας του έργου «Cluster Φωτοβολταϊκών Σταθμών στη θέση ‘Μελενικίτσι’, συνολικής ισχύος 303,736 MWp  και βοηθητικά υποστηρικτικά έργα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή ενότητα Σερρών, Δήμους Σερρών και Ηράκλειας, Δημοτικές Ενότητες Σερρών και Λευκώνα (Δ.Σερρών) και Σκοτούσσης (Δ.Ηράκλειας)».

Η δραστηριότητα ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 02.

Φορέας υλοποίησης του έργου: SVS GROUP Ι.Κ.Ε.

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 17/07/2023 έως 29/08/2023.

Αρμόδια Υπηρεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος &Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), Τμ. Β’ (τηλ. 210-64.17.807 κ. κ. Γιαννουλάκης).

Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 23213 50398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&paqe=491

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr

 

Με Απόφαση Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
Έργων – Υποδομών και Μελετών

Νυχτοπάτης Γεώργιος