ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 687/2020 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 134938 (196)/22-02-2023 ΠΕΤ: 2302908427 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. Πρωτ.:26595/21-02-2023 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.ΔΙ-ΠΕ & ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ., για την γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου βουστασίου με αύξηση δυναμικότητας από 199 σε   240 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 110 μόσχων πάχυνσης, που είναι εγκατεστημένη στα υπ αριθμό 3557, 3558, 3559, συνολικού εμβαδού 17.709,13 τμ του αγροκτήματος Σερρών του Δήμου Σερρών Π.Ε. Σερρών», που προτείνεται να αυξηθεί η δυναμικότητα από 199 σε   240 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 110 μόσχων πάχυνσης που είναι εγκατεστημένη στα υπ αριθμό 3557, 3558, 3559, συνολικού εμβαδού 17.709,13 τμ του αγροκτήματος Σερρών του Δήμου Σερρών Π.Ε. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 – ομάδα 7η: Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με Α/Α 09: Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών.

Φορέας υλοποίησης του έργου: “ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ”.

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 23/02/2023 έως 25/03/2023.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313-309 253, κ. Ε. Θεοδωρίδης).

Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 2321350398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elgr&page=491

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών  www.serres.gr

 

Με Απόφαση Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος
Έργων – Υποδομών και Μελετών

Νυχτοπάτης Γεώργιος