Ακύρωση διαγωνισμού

Σας πληροφορούμε πως ο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣΣας πληροφορούμε πως ο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 41.440,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και51.385,60€ με Φ.Π.Α., με CPV09100000-0» με συστ. Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 47779,ακυρώθηκε λόγω της εκ παραδρομής επιλογής ενός σταδίου και δημιουργήθηκε εκ νέουνέος διαγωνισμός με αριθμ. 50902 με ακριβώς ίδια όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.