Α Π Ο Φ Α Σ Η 98 /2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15o έτους 2019
=========================

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 15η)

Στις Σέρρες, σήμερα 05 Νοεμβρίου 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία:15/30-10- 2019
Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:
1. Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2. Πάνου Σωτηρία, 3. Τουρτούρας Ιωάννης, 4. Ρίζος Σάββας, 5. Ταΐρης Γεώργιος, 6. Δρίγκα Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μερετούδης Δημήτριος.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98 /2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου (απότμησης πεζοδρομίου)