Α Π Ο Φ Α Σ Η 116 /2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 17o έτους 2019
=========================
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 17η)

   Στις Σέρρες, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία:17/1112- 2019

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1.Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2.Πάνου Σωτηρία, 3.Τουρτούρας Ιωάννης, 4.Ρίζος Σάββας, 5.Μερετούδης Δημήτριος, 6.Δρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος) 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ταΐρης Γεώργιος

   Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 116 /2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Αναβολή σχετικά με το θέμα: Tροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων”.