971 / 2018 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ∆ήµου Σερρών.