35η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΠΑΚΠΑ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Tαχ Δ/νση :Βενιζέλου 139                                                                                                                Σέρρες 05-10-2016
Ταχ. Κωδ :62125                                                                                                                                 Αριθ. προσκ.: 35
Τηλέφωνο :23210-22487 (Εσωτ.1)
Αρ.συσκ.Τηλ/τυπιας:2321022472
Ηλεκτρον.Διεύθυνση:opakpa@otenet.gr
Πληροφορίες: Tσαρδάκης Ιωάννης

 

Προς τα μέλη του Δ.Σ.. του
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 τ.Α΄), «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στο Γραφείο του Ν.Π. Βενιζέλου 139, 2ος όροφος (ΔΕΥΑΣ) στις Σέρρες, σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α.- «Αποδοχή επιχορήγησης πίστωσης στο Ν.Π. του Δήμου Σερρών ποσού 50.000,00 € , από το σύνολο των 250.000,00 € το οποίο θα διατεθεί για το έτος 2016».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ