252-2020 (τροποποίηση αρ 791-2018 κανονιστικής περί τροποποίησης αρ 435-2017 κανονιστικής Πολιτείας των Ευχών)

Αριθμ. Απόφασης: 252 / 2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 791/2018 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 435/2017 κανονιστικής απόφασης που αφορά την λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”.