100.000 ευρώ στο Δήμο Σερρών για την Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την ένταξη της παρακάτω Πράξης του Δήμου Σερρών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»:

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 102.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σερρών (Ν. Σερρών).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης, επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ σε €

   

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

    100.000,00 €

   

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

    2.300,00 €

   

ΣΥΝΟΛΟ

    102.300,00 €

 

Ο δικαιούχος Δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης V, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 30η Ιουνίου 2020.