Γραφείο Συμπαράστασης του Δημότη

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 

Το Γραφείο του «Συμπαραστάτη του Δημότη» υπηρετείται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Έργο του είναι:

  1. Να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και να διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.
  2. Να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Να συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία συζητείται κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
  3. Μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων με το κοινό, τόσο στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων που ο ίδιος εντοπίζει. Οι εν λόγω ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του Δήμου.
  4. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη του δημότη, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.