Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 – 50172

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη για τα όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας διατίθεται διοικητικός υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

  1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχο κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
  2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
  3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
  4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
  5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προοπτική των συμφερόντων του Δήμου.
  6. Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και επικαιροποιεί αρχεία με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
  7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφορίες για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. παράσταση ενώπιον οποιουδήποτε φύσης και βαθμού δικαστηρίου.