Γραφείο Αντιδημάρχων

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 – 50105

Το Γραφείο αυτό παρέχει υπηρεσίες προσωπικής γραμματειακής υποστήριξης προς τους Αντιδημάρχους, όπως :

  1. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που του αναθέτουν οι αντιδήμαρχοι και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών του Δήμου.
  2. Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων.
  3. Τηρεί τα βιβλία συνεντεύξεων των αντιδημάρχων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών και συμβουλίων στα οποία μετέχουν αυτοί, όταν αυτά δεν προβλέπονται να τηρούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
  4. Τηρεί αρχείο όλων των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται από το γραφείο.
  5. Συγκεντρώνει τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τους αντιδημάρχους και φροντίζει για την υπογραφή και διεκπεραίωση τους.