Τμήμα Πρασίνου

Προϊσταμένη: Σιτζίμη Μαρία

Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23210 - 85841

Α. Πράσινο

  1. Ασχολείται με την εκτέλεση έργων φύτευσης και φυτοδιακόσμησης των πάρκων, πλατειών και πεζοδρομίων και συντάσσει τις σχετικές μελέτες έργων και προμηθειών.
  2. Ασχολείται με τη συντήρηση του πρασίνου την καθαριότητα των χώρων ευθύνης και την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού
  3. Ασχολείται με τη φύτευση συντήρηση και προστασία του πράσινου στις δενδροστοιχίες, στις νησίδες και κόμβους δρόμων, στις παρόχθιες περιοχές χειμάρρων και στα δημοτικά άλση και φροντίζει για τη σύνταξη των σχετικών μελετών.
  4. Φροντίζει για τον προγραμματισμό παραγωγής και ανάπτυξης φυτών στο φυτώριο του δήμου, φροντίζει για την σύνταξη των σχετικών μελετών για την προμήθεια υλικών και μέσων και παρακολουθεί τη διαχείρισητους.
  5. Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανικών μέσων και εργαλείων.

Επιμελείται της καθαριότητος και συντήρησης τωντεχνικών λιμνών και πιδάκων του Δήμου.