Τμήμα Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών

Προϊστάμενος: Πουρπούρης Χρήστος

Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 2321350141

 1. Διευθύνει τα γραφεία που υπάγονται στο τμήμα αυτό.
 2. Φροντίζει για τη σύνταξη και συντάσσει τις προμελέτες και μελέτες δημοτικών έργων και προμηθειών αρμοδιότητας του τμήματος.
 3. Φροντίζει για την εκτέλεση των συναφών έργων και προμηθειών.
 4. Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων.
 5. Ενημερώνει το αρχείο των σχεδίων για τις τυχόν τροποποιήσεις και την κατασκευή των συναφών έργων.
 6. Προωθεί τα επιμετρικά στοιχεία προς διενέργεια παραλαβής των έργων.
 7. Συντάσσει τις μελέτες έργων κατασκευής και ανακατασκευής οδών σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα.
 8. Συντάσσει τις μελέτες έργων συντήρησης των οδών και γεφυρών.
 9. Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης, τις ειδικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων.
 10. Παρέχει πληροφορίες στους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας σχετικά με το προγραμματισμό των έργων οδοποιίας.
 11. Φροντίζει για τη σύνταξη των πινάκων απολογισμού και χρεώσεως στους παρόδιους αντίστοιχων δαπανών κατασκευής κρασπεδορείθρων.
 12. Χορηγεί τις άδειες τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την εγκατάσταση δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας και ελέγχει το αποτέλεσμα.
 13. Συντάσσει υψομετρικές μελέτες για έργα πεζόδρομων.
 14. Γνωματεύει για την εγκατάσταση περιπτέρων επί των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων.
 15. Εκτελεί τα έργα κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης οδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως δημοτικών έργων.
 16. Εκτελεί τα έργα που αναφέρονται σε διανοίξεις οδών και σε κατεδαφίσεις ρυμοτομουμένων ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης.
 17. Κατασκευάζει τα έργα πεζόδρομων.
 18. Κατασκευάζει και συντηρεί πεζοδρόμια και κινεί τη διαδικασία χρεώσεως στους παρόδιους των αντίστοιχων δαπανών κατασκευής πεζοδρομίων.
 19. Τηρεί το αρχείο μελετών οδών και το ενημερώνει για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις κατά την κατασκευή.
 20. Παρακολουθεί λογιστικά το κάθε έργο.
 21. Παραδίδει τα επιμετρικά στοιχεία προς διενέργεια παραλαβής του έργου.
 22. Φροντίζει για την μεταφορά της υλικοτεχνικήςυποδομής για την κάλυψη των πάσης φύσεως εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο.
 23. Συντάσσει τις αρχιτεκτονικές στατιστικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες των κτιρίων, καθώς επίσης και τις μελέτες εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρουαυτών.
 24. Συντάσσει τις μελέτες διαμόρφωσης πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων και ελεύθερων χώρων της πόλεως.
 25. Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης, τις ειδικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων.
 26. Κατασκευάζει, επισκευάζει, συντηρεί και εξοπλίζει τα δημοτικά κτίρια, πλατείες, παιδικές χαρές, και αθλητικούς χώρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως δημοτικών έργων».
 27. Κατασκευάζει επισκευάζει και συντηρεί σχολικά κτίρια.
 28. Κατασκευάζει, επισκευάζει και συντηρεί δημοτικά στάδια, γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα.
 29. Κατασκευάζει και συντηρεί δημοτικά καταστήματα.
 30. Κατασκευάζει συστήματα άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγυοβελτικών έργων.
 31. Παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
 32. Συντάσσει τις μελέτες έργων και προμηθειών αρμοδιότητος του και έχει την αρμοδιότητα για την εκτέλεση αυτών.
 33. Φροντίζει για τη συντήρηση των εργαλείων και μηχανημάτων ευθύνης του.

Παιδικές Χαρές

 1. Ενεργεί για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.
 2. Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων των παιδικών χαρών για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων.
 3. Φροντίζει για την τοποθέτηση νέων οργάνων και τη δημιουργία νέων παιδικών χαρών.
 4. Είναι υπεύθυνο για την άρδευση και τους ψεκασμούς του πρασίνου.

Ξυλουργικές Εργασίες

 1. Διεκπεραιώνει όλες τις ξυλουργικές εργασίες του Δήμου και συναφείς κατασκευές.
 2. Φροντίζει για τη συντήρηση των εργαλείων και μηχανημάτων ευθύνης του.
 3. Φροντίζει για την ανάπτυξη στους χώρους πρασίνου και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους πάγκων και τραπεζών.
 4. Επιμελείται τις τοποθετήσεις των εξεδρών και των λοιπών ξυλοκατασκευών που απαιτούνται στις διάφορες εκδηλώσεις.