Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας

Προϊστάμενος: Μαδεμλή Ελένη

Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 2321350140, 2321350136

 1. Κυκλοφοριακές μελέτες
  1. Συντάσσει τις κυκλοφοριακές-μελέτες βάσει των πληροφοριών των στατιστικών δεδομένων για τα κυκλοφορικά μεγέθη.
  2. Επιμελείται της διαμόρφωσης προτάσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων επίλυσης των διαφόρων κυκλοφοριακών προβλημάτων.
  3. Συντάσσει κυκλοφοριακές μελέτες διαμορφώσεως κόμβων και εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτήσεων καθώς και κυκλοφοριακές μελέτες που αναφέρονται στην τροποποίηση των προγραμμάτων λειτουργίας των ήδη υπαρχουσών φωτεινών σηματοδοτήσεων
  4. Εισηγείται προς τη γνωμοδοτική επιτροπή κυκλοφορίας τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τα κυκλοφοριακά μέτρα.
  5. Συντάσσει μελέτες για τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης οχημάτων.
  6. Συλλέγει πληροφορίες κυκλοφοριακών παραμέτρων (κυκλοφοριακός φόρτος κυκλοφοριακή ικανότητα οδών, θέσεις στάθμευσης, αριθμός οχημάτων κ.λ.π.) σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  7. Τηρεί το αρχείο το σχετικό με το αντικείμενο του.
  8. Τηρεί αρχείο ονομασίας οδών και πλατειών και ρυθμίσεως οικιών.
  9. Εισηγείται την θέσπιση διατάξεων σχετικών με την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων.
  10. Εισηγείται τα της ρύθμισης της κυκλοφορίας, του καθαρισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, προσδιορίζει και εισηγείται και της λειτουργίας των χώρων στάθμευσης οχημάτων.
  11. Φροντίζει για την συντήρηση και την καλή λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.
 2. Κυκλοφοριακά Έργα
  1. Συντάσσει τις μελέτες και είναι αρμόδιο για την εκτέλεση έργων διαγραμμίσεως οδών και χώρων στάθμευσης.
  2. Είναι αρμόδιο για τη συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος διαγραμμίσεων.
  3. Συντάσσει τις σχετικές μελέτες και είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση πινακίδων καθέτου σημάνσεως των οδών σύμφωνα με τις αποφάσειςτης αστυνομικής διεύθυνσης καθώς και για τη συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου καθέτου σημάνσεως.
  4. Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη μελετών και την εκτέλεση έργων τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας οδών πλατειών και αρίθμησης οικιών, καθώς και για τη συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος πινακίδων.
  5. Εισηγείται την ονομασία οδών; πλατειών και την τοποθέτηση πινακίδων και την αρίθμηση των κτισμάτων.
 3. Σχετικά Δικαιολογητικά
  1. Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών
  2. Βεβαιώσεις αρίθμησης οδών
  3. Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων
  4. Ονομασία ανώνυμων οδών
  5. Αιτήματα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
  6. Χορήγηση βεβαίωσης σήμανσης, προτεραιότητας οδών
  7. Χορήγηση κάρτας εισόδου σε πεζόδρομο
  8. Χορήγηση άδειας οριζόντιας σήμανσης της εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης