Τμήμα Η/Μ Έργων και Ενεργειακών Εφαρμογών

Προϊστάμενος: Βαρναλίδου Ελένη

Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 – 50128

 1. Φροντίζει για τη σύνταξη και συντάσσει τις προμελέτες και μελέτες δημοτικών έργων και προμηθειών αρμοδιότητος του τμήματος.
 2. Επιμελείται τα της εκτέλεσης των έργων και προμηθειών αρμοδιότητος του τμήματος.
 3. Φροντίζει για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων.
 4. Παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκτέλεση των έργων αρμοδιότητος του.
 5. Φροντίζει για την ενημέρωση του αρχείου και των σχεδίων για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις κατά την κατασκευή.
 6. Φροντίζει για την παράδοση στο αρμόδιο γραφείο μετά το πέρας της κατασκευής των έργων των φακέλων με τα επιμετρικά στοιχεία για την παραλαβήτων έργων.
 7. Συντάσσει τις μελέτες έργων και προμηθειών και έχει την αρμοδιότητα για την εκτέλεση έργων επεκτάσεως και συντηρήσεως του δημοτικού φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων.
 8. Προγραμματίζει, συντονίζει και υλοποιεί το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών.
 9. Συντάσσει μελέτες έργων και προμηθειών και έχει την αρμοδιότητα για την κατασκευή έργων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 10. Φροντίζει για τη λειτουργία και συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων και σχολείων.
 11. Φροντίζει για την κάλυψη όλων των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, ηλεκτρολογικά και μικροφωνικά.

– Ενεργειακές εφαρμογές

 1. Ο σχεδιασμός και η χάραξη ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής, φιλικής προς το περιβάλλον, σε τοπικό επίπεδο.
 2. Η μελέτη και καταγραφή των ενεργειακών πηγών, πόρων και καταναλώσεων της ευρύτερης περιοχής των Σερρών καθώς και η προώθηση του περιφερειακού ενεργειακού προγραμματισμού, της ενεργειακής
 3. αξιοποίησης των Αναλωσίμων Πηγών Ενέργειας (Α.ΠΕ) του Φυσικού Αερίου, των αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων καθώς και της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
 4. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και προκαταρκτικών ενεργειακών μελετών και η επίβλεψη μελετών και κατασκευών τοπικών ενεργειακών έργων φιλικών προς το περιβάλλον με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AIlE), καθώς και εφαρμογών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.
 5. Η ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας η προώθηση της πιο αποδοτικής χρήσης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθώς και η υποστήριξη μέτρων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στον οικιακό στον βιοτεχνικό – βιομηχανικό, και στον κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό τομέα.
 6. Η υποβοήθηση της έρευνας και της ανάπτυξης ενεργειακών τεχνολογιών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα της περιοχής σε σχέση με τα θέματα ενέργειας.
 7. Η υποστήριξη της κατάρτισης και εκπαίδευσης στον ενεργειακό τομέα.
 8. Η ενημέρωση των καταναλωτών στην κατεύθυνση αλλαγής των προτύπων ενεργειακής κατανάλωσης.
 9. Η προτροπή και υποστήριξη της τοπικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας αλλά και των φορέων της περιοχής για συμμετοχή σε ενεργειακά προγράμματα σε συνεργασία με άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 10. Η συμμετοχή σε δράσεις Τοπικού και Περιφερειακού Ενεργειακού Προγραμματισμού καθώς και η αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δυνατοτήτων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτροπαραγωγή.
 11. Η συμβουλευτική συμμετοχή σε όλα τα εκτελούμενα τεχνικά έργα του δήμου με στόχο ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και άλλων καινοτόμων και πιλοτικών ενεργειακών δράσεων.
 12. Η οργάνωση δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης για θέματα ενεργειακής παραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και εφαρμογών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας με στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας.
 13. Η εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από αντίστοιχα προγράμματα (εθνικά και της Ε.Ε., καθώς και η διαχείριση τους, για την μελέτη και κατασκευή τοπικών ενεργειακών έργων φιλικών προς το περιβάλλον με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και εφαρμογών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.
 14. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, του Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), του σχεδίου δράσης «Ενέργεια 2001. του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και του συνόλου της συνεχώς εξελισσόμενης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής ενεργειακής νομοθεσίας.
 15. Η εκπόνηση ερευνητικών ενεργειακών προγραμμάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, για την διερεύνηση καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών και δυνατοτήτων με στόχο την αειφόρο αποκεντρωμένη τοπική ανάπτυξη.
 16. Η ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας με την εκτέλεση ενεργειακών έργων καθώς και την προώθηση καινοτόμων ενεργειακών δράσεων, τεχνολογιών και εφαρμογών.
 17. Η πλήρης αξιοποίηση των υπαρχουσών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ζητήματα ενέργειας.
 18. Η παρακολούθηση και εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των δημ. Κτιρίων της πόλης.
 19. Η μελέτη και εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του δημ. φωτισμού της πόλης.

– Ενεργειακή Διαχείριση

 1. Συλλογή στοιχείων για τις ενεργειακές καταναλώσεις των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 2. Τήρηση αρχείου ή τράπεζας δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις και την ενεργειακή συμπεριφορά των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 3. Μέριμνα για την τακτική ενεργειακή καταγραφή και έλεγχο, ως και την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων.
 4. Καταγραφή στοιχείων της πραγματοποιημένης χρήσης των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (χρήση, λειτουργία εγκαταστάσεων και συσκευών, επισήμανση προβλημάτων συντήρησης κ.α.), καθώς και συσχέτιση των ενεργειακών καταναλώσεων με τα προβλήματα λειτουργίας.
 5. Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός των αναγκαίων επεμβάσεων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και εξασφάλιση πόρων.
 6. Προγραμματισμός διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων ή ελέγχων και εκπόνησης αντίστοιχων ενεργειακών μελετών για την καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 7. Παρακολούθηση/ επίβλεψη ενεργειακών έργων και προγραμμάτων συντήρησης ή επισκευών για εξοικονόμηση ενέργειας.
 8. Παρακολούθηση της λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης των δημοτικών κτιρίων καθώς και της διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των αντίστοιχων συστημάτων.
 9. Προϋπολογισμός κόστους αναγκαίων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και κατανομή των αναγκαίων δαπανών στον ετήσιο προϋπολογισμό του δήμου.
 10. Μέριμνα για την εξασφάλιση απορρόφησης ειδικών πιστώσεων κοινοτικής ή εθνικής προελεύσεως για εξοικονόμηση ενέργειας.
 11. Προώθηση των διαδικασιών για την εφαρμογή συνολικών επεμβάσεων βελτίωσης του βαθμού της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, μέσω της Χρηματοδότησης εκ Μέρους Τρίτων, της χρηματoδoτικής: Μίσθωσης ή άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση αναλόγων επενδύσεων από το οικονομικό όφελος που προκύπτει λόγω της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας.
 12. Καθορισμός των πρωτογενών πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες να συλλέγονται ανά κτίριο και εγκατάσταση, από τον κάθε ενεργειακό υπεύθυνο και συγκέντρωση αυτών κεντρικά προς επεξεργασία από το Τμήμα.
 13. Συντονισμός των αναγκαίων δράσεων και παροχή οδηγιών προς τους ενεργειακούς υπεύθυνους των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

– Σχετικά Δικαιολογητικά